O nas - Tomasz Gutowski

Profesjonalne doradztwo.

INFORMACJA O ANG SPÓŁDZIELNIA

Dane rejestrowe:

NIP: 525 24 89 115, Regon: 142586599, KRS: 0000364515

00-728 WARSZAWA, ul. Dziekońskiego 1

Tel. +48 22 3955045, kontakt@angkredyty.pl, www.angkredyty.pl

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych:

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego – RPH000073

Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego – RPK001054

Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie:

www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo.

Numer wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych – 11234392/A

Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje

ANG Spółdzielnia w rozumieniu Ustawy jest pośrednikiem powiązanym i działa w imieniu, i na rzecz instytucji finansowych:

KREDYT GOTÓWKOWY/KONSUMENCKI , KREDYT HIPOTECZNY

 1. Alior Bank SA
 2. Bank Handlowy w Warszawie SA
 3. Bank Millennium SA
 4. Bank Ochrony Środowiska SA
 5. Bank Pekao SA
 6. Bank Pocztowy SA
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 8. BNP Paribas Bank Polska SA
 9. Credit Agricole Bank Polska SA
 10. Eurobank SA
 11. ING Bank Śląski SA
 12. mBank Hipoteczny SA
 13. mBank SA
 14. Pekao Bank Hipoteczny SA
 15. PKO Bank Hipoteczny SA
 16. PKO Bank Polski SA
 17. Santander Bank Polska SA
 18. Santander Bank Polska SA
 19. Alior Bank SA
 20. Bank Pekao SA
 21. Bank Pocztowy SA
 22. BNP Paribas Bank Polska SA
 23. EuroBank SA
 24. ING Bank Śląski SA
 25. mBank SA
 26. Mogo Sp. z o.o.
 27. Nest Bank SA
 28. Santander Bank Polska SA

Zakres ofert kredytu hipotecznego dostępny jest na stronie:

www.angkredyty.pl/pl/produkty/partnerzy-i-ich-oferty

ANG Spółdzielnia jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. ANG Spółdzielnia wykonuje działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

 1. TU Allianz Życie Polska S.A.
 2. AXA Życie TU S.A.
 3. WTUŻR Concordia Capital S.A.
 4. Generali Życie TU S.A.
 5. Macif Życie TUW S.A.
 6. Metlife TUnŻ S.A.
 7. Nationale Nederlanden TU na Życie S.A.
 8. Signal Iduna Życie Polska TU S.A.
 9. STU na Życie ERGO Hestia S.A.
 10. Uniqa na Życie S.A.
 11. Unum Życie TUiR S.A.
 12. TUnŻ Warta S.A.
 13. TUiR Allianz Polska S.A.
 14. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 15. Atradius CC S.A. O/w Polsce
 16. Concordia Polska TUW S.A.
 17. Generali TU S.A.
 18. Gothaer TU S.A./ Proama S.A.
 19. TU Inter Polska S.A.
 20. TU InterRisk S.A.
 21. PZU S.A.,
 22. Signal Iduna Polska TU S.A.
 23. Uniqa TU S.A.
 24. TUR Warta S.A.
 25. STU ERGO Hestia S.A.

Kopie pełnomocnictw udzielonych ANG Spółdzielni przez w/w zakłady ubezpieczeń do dokonywania czynności agencyjnych na rzecz tych zakładów ubezpieczeń, dostępne są na stronie http://www.angkredyty.pl/pl/produkty/ubezpieczenia.html

Każdy współpracownik ANG Spółdzielni wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie do podpisywania umów ubezpieczenia w imieniu ANG Spółdzielni.

Jednoczenie każdy współpracownik posiada indywidualne uprawnienia do oferowania ubezpieczeń, nadane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i w związku z tym jest uprawniony do przedstawienia oferty tylko tych towarzystw. Upoważnienia, przekazane przez ANG Spółdzielnia, znajdują się w posiadaniu każdego współpracownika i ma on obowiązek ich udostępnienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wraz z informacją o towarzystwach ubezpieczeniowych, do oferty których posiada uprawnienia. Współpracownik nie może prezentować oferty towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje ANG Spółdzielnia, a do oferty których nie posiada uprawnień.

ANG Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w formie pieniężnej od instytucji finansowych.

Wynagrodzenie należne jest pod warunkiem wypłacenia kredytu/pożyczki przez kredytodawcę albo zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz wpłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej.

W przypadku kredytu wynagrodzenie określone jest stawką procentową od kwoty kredytu udzielonego klientowi za pośrednictwem ANG lub od kwoty prowizji zapłaconej przez klienta. Prowizja pokrywana jest przez instytucję finansową.

W przypadku ubezpieczenia wynagrodzenie określone jest stawką procentową od kwoty należnej i zapłaconej składki przez klienta, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem ANG. Wynagrodzenie w całości pokrywane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta umowa.

ANG Spółdzielnia:

 • W rozumieniu Ustawy nie świadczy usług doradczych,
 • Nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jednocześnie żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w ANG Spółdzielnia, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółdzielców.
 • Na mocy umów z instytucjami finansowymi jest umocowana do:
 1. Aktywnego wyszukiwania i obsługi klientów;
 2. Rzetelnego informowania Klienta o ofercie kredytodawców;
 3. Przekazania klientom materiałów informacyjnych/reklamowych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia;
 4. Przyjmowania od klientów w formie papierowej wniosków o produkty bankowe i ubezpieczeniowe oraz dokumentów do wniosków zgodnie z przekazanymi przez kredytodawców i ubezpieczycieli procedurami postępowania w obszarze obsługi wniosków klientów;
 5. Pomocy organizacyjnej klientom w procesie zawierania umowy o kredyt;
 6. Należytego przechowywania otrzymanych od klienta dokumentów w trakcie wykonywania czynności pośrednictwa.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację lub masz zastrzeżenia do działalności Spółdzielni lub działalności współpracowników skorzystaj z następujących możliwości:

 1. Zwróć się do Zarządu Spółdzielni. Oto dane kontaktowe naszego Zarządu:
 2. Artur Nowak-Gocławski, tel. 602 472 383, e-mail: artur@goclawski.pl
 3. Katarzyna Dmowska, tel. 602 354 833, e-mail: katarzyna@dmowska.pl
 4. Michał Kwasek, tel. 694 684 824, e-mail: michal.kwasek@grupaang.com
 5. Jeśli uważasz, że zostały naruszone zasady etyki, możesz zwrócić się do Komisji Etyki ANG

Spółdzielni pisząc na adres: etyka@angkredyty.pl.

Więcej informacji, skład Komisji Etyki oraz Kodeks Etyczny znajduje się na stronie:
www.angkredyty.pl/pl/ang/etyka, www.angkredyty.pl/pl/informacje/skargi-i-zazalenia

 1. Ponieważ ANG Spółdzielnia jest Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) możesz zwróć się do Komisji Etyki KPF:

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

 • w formie listownej na adres biura ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
 • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl .

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

W przypadku odrzucenia reklamacji istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o interwencję lub próbę polubownego załatwienia sporu. Wniosek można złożyć:

 • w formie listownej na adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
 • w formie wiadomości e-mail: biuro@rf.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg

Więcej informacji o naszych działaniach i wynikach finansowych znajduje się w wydawanym corocznie raporcie społecznym, który dostępny jest pod adresem: www.angkredyty.pl/pl/ang/raport-spoleczny